Informace pro zájemce o sjednání povinného ručení u Slavia pojišťovny

Obchodní firma a právní forma pojistitele:
Slavia pojišťovna, a.s.

Adresa a sídlo pojistitele:
Táborská 31, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika, IČ: 60197501 obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl B. vložka č. 2591
Název a sídlo orgánu státního dozoru:
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Zájemce o sjednání povinného ručení má právo požadovat dodání pojistných podmínek v tištěné podobě a stejně tak i žádat pojistitele o poskytnutí následných potřebných informací týkající se pojištění.
Způsob vyřizování stížností:
Stížnosti pojistníků,pojištěných i oprávněných osob se vyřizují písemně a doručují se na adresu sídla pojistitele, pokud se pojištěný,pojistník,oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Tyto osoby mají taktéž právo obrátit se se svou stížností na ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.
Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami:
Český jazyk
Právo platné pro pojistnou smlouvu:
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky.